Szellemiség, lelkület

Vissza az előző oldalra

„Főleg pedig és mindenek előtt Szeress! SZERETET minden jó eredete.”

A Yotengrit szellemisége az ősi magyar világképből ered, melynek kibontakozása korszakalkotó jelentőséggel bír. Ez az alapeszme csak a tan teljes mélységű megismerése során rajzolódik ki tisztán, ezért beható tanulmányozást kíván.

A világ korunkban alá-fölérendeltségű hierarchiába rendezetten működik. Ebben minden kettősség ellentétpárok formájában nyilvánul meg, amelyben az energiák egymásnak feszülnek, ellentétes irányúak, ezért gyengítik, kioltják egymást. Ez a szembenállás hatja át a tudatot is, ami minden téren megosztottságot szül. Ez a polaritás, a “vagy-vagy” világa, mely örök konfliktust tart fenn, s elkülönülést hoz.

Az ősi magyar szellemiség viszont mellérendelő rendszerben szemléli a világot. Ebben szembenállás helyett együttállás van, ahol az energiák is párban állnak és erősítik egymást, összeadódnak. Ez valódi dualitás, az “is-is” világa, az együtthatás és felemelkedés megvalósításának útja.

A kettősség világában csupán ez a két alaprend létezhet. Nincs más. Az egyiket fölülről diktálják, a másik alulról építkezve születik.

Az alá-fölérendelt hierarchiában csak egy lehet felül, több nem. Mindenki a csúcsra tör, mert ez a pozíció ad hatalmat és mindenek felett való uralkodást. Aki felül van, pedig mindent elkövet, hogy másokat elnyomjon és megőrizze kiváltságosságát. Ezen cél elérése érdekében semmi sem drága. S, törvényszerűen nem valósulhat meg az összefogás, az együtthatás. A teremtés is csorbát szenved, mert a NŐ-FÉRFI kapcsolat sem tud kiteljesedni. Az elmúlt évszázadok és napjaink történései megmutatták ennek a világképnek a lelket, szellemet, testet és természetet romboló hatását, pusztítását.

A mellérendelő világkép azonban egyenrangú, együttható párban értelmez minden kettősséget. Egyik sincs alárendelve a másiknak, mindkét fél egyenlő és szabad. Megvalósítása kulcsfontosságú, mert csak így kerülhet helyére a női minőség és energia, mely a felemelkedés záloga. Nyelvünk és lelkületünk is e mellérendelő világképpel átitatott, s mégsem élhetünk e szerint. Ez zavart okoz fejben, lélekben, identitásban. Az ősi magyar szellemiség ismeri a kulcsot, miként lehet megvalósítani a kettősség világának e finomabb rezgésű, emelkedettebb szintjét, a magasabb tudatosságot. Ez pedig nem más, mint az ítélkezés elhagyása. Csak ebben a szellemiségben valósulhat meg összefogás, egység, önzetlen, kiáradó szeretet.

A magyar bölcselet ezért buzdít gyalulkodásra, csiszolódásra, hogy a szellem emelkedettsége képes legyen megteremteni az ítélkezéstől mentes, elfogadó, mellérendelő világképet. Mely átitatva a tudatot, ugyanazon dolgokban nem a különbözőségeket, hanem a közös értékeket fogja kiemelni. Fontos a tan alapos ismerete és megértése, hogy tudatos törekvéssel, szellemi fejlődéssel ezt életünk valamennyi területén megvalósítsuk. Az egyén, a párkapcsolat, a család, az egyéb emberi kapcsolatok, munkahelyi viszonyok, szélesebb társadalmi és nemzetközi szintek vonatkozásában egyaránt.

A magyar szellemiség által képviselt mellérendelő világkép megvalósítása a tudatváltás és felemelkedés elkerülhetetlen lépcsőfoka. Erre utalnak a magyarság kiemelt szerepét említő jövendölések is.

Ez által bontakozhat ki indulatmentesség, béke, összefogás az egyén és a nemzet szintjén egyaránt, s születhetnek meg valódi szeretetközösségek.

Ezen világkép több úton is megvalósítható és élhető. „Nem út, utak…” mondja a tan. De mindegyik út egyazon célhoz kell vezessen. Azaz tetszőleges, hogy milyen rítusokkal, milyen szertartásokkal, milyen módon érjük el ezt az emelkedettséget. Járhatjuk a hagyományok útját, élhetünk a modernebb lehetőségekkel, a lényeg a közös eszme! Tiszteletben tartva mindenki szabadságát.

Ez a szellemiség, eleink világképe ezer éves Csipkerózsika-álomból ébredve mutat utat a magyarságnak és az emberiségnek. Megteremtésével méltó helyére kerül a NŐ, a női minőség és energia, nő és férfi egysége, a magyar identitás és lelkület, s kiteljesedhet a teremtés. „Amint fent, úgy lent.”

Az emelkedett, nemes lelkület visszaállítása – mely a magyarság ékessége volt – mindannyiunk vágya és érdeke. Mindez a tudás bennünk szunnyad, „csak” fel kell ébreszteni. A hosszú száműzetésnek köszönhetően a Yotengrit által képviselt szellemiséget nem szennyezte be sem politika, sem pénz, sem más, így tisztán és hitelesen mutat a Fény felé. Elérkezett az idő a megvalósításra!

 

„A dinasztikus-feudális Európában nem kívánt világosság lehetett a Magyarok által Európa közepébe visszahozott ős-európai szellemiség fénye. Ezért akarták elpusztítani. Az ősi eszme, az európai szabadságszeretet, tolerancia és humanizmus alapja mégsem pusztult el…” (Máté Imre: Yotengrit 1. 39.o.)

 

„A rábaközi tudók hagyatéka, valamint az uráli népek hitvilágában található nyomok és Nyugat-európai szórvány-nyomok alapján egy ősiségében is modern, időtálló világkép tárul elénk.”(Máté Imre: Yotengrit 1. 41.o.)

(Dr. Darnói Tibor írása)


error: Tartalom védve van!